1. Poniższy regulamin jest regulaminem wypożyczalni strojów i kostiumów karnawałowych „Wilma” należącej do firmy „Jan-Ka” przy ul. Braci Śniadeckich 47, 37-100 Łańcut zwanej dalej „Wypożyczalnią”. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna i znajduje się również na stronie internetowej WWW.stroje.rzeszow.pl
 2. Wypożyczalnia zajmuje się użyczaniem strojów, kostiumów oraz akcesoriów karnawałowych zwanych dalej „strojami” dla osób indywidualnych oraz firm zwanych dalej „Wypożyczającym”.
 3. Wypożyczenie strojów odbywa się poprzez podpisanie umowy o wypożyczenie stroju oraz podaniu danych teleadresowych Wypożyczającego zawierających Imię, Nazwisko, Adres Zamieszkania, Pesel oraz numer telefonu. Równocześnie Wypożyczalnia zobowiązuje się, że podane dane teleadresowe nie będą wykorzystane w żaden inny sposób aniżeli ten określony w umowie.
 4. Opłata za wypożyczenie przyjmowana jest w formie gotówki podczas wypożyczenia bądź przelewu bankowego w przypadku wcześniejszej rezerwacji.
 5. Wypożyczalnia przewiduje również zamówienia i rezerwacje zbiorowe na wykonywane usługi, które dodatkowo objęte zostaną rabatem.
 6. Wypożyczalnia użycza stroje, kostiumy oraz akcesoria na okres ustalony przy podpisaniu umowy, jednak nie dłuższy aniżeli 3 doby od momentu podpisania umowy. Wypożyczenie na okres dłuższy aniżeli 3 doby, nie ustalony i nie potwierdzony wcześniej automatycznie odnawia umowę i zobowiązuję Wypożyczającego do uiszczenia kolejnej opłaty określonej w Cenniku.
 7. Wypożyczalnia umożliwia Wypożyczającemu wcześniejszą rezerwację strojów, kostiumów oraz akcesoriów karnawałowych po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto lub osobiście wg cennika znajdującego się na stronie internetowej stroje.rzeszow.pl
 8. Anulowanie rezerwacji oraz zwrot opłaconej kwoty możliwy jest nie później niż 3 dni przed faktyczną datą wypożyczenia ustalonej podczas rezerwacji.
 9. Po podpisaniu umowy na wypożyczenie strojów, kostiumów lub/i akcesoriów karnawałowych Wypożyczalnia zobowiązuje się do przekazania wszystkich elementów zgodnie z podpisaną umową natomiast Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia stanu faktycznego z tym co zawarte jest w
 10. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zwrotu strojów, kostiumów i akcesoriów karnawałowych w stanie nienaruszonym oraz niezniszczonym i nieodbiegającym od tego w jakim element został przekazany Wypożyczającemu podczas wypożyczenia. Wyjątek stanowią normalne skutki użytkowania.
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia któregoś z elementów stroju, kostiumu czy akcesoriów karnawałowych Wypożyczający zobowiązuje się do uiszczenia kwoty ustalonej indywidualnie w oparciu o ceny rynkowe poszczególnych elementów.
 12. Koszt czyszczenia strojów, kostiumów oraz akcesoriów karnawałowych leży po stronie Wypożyczalni.
 13. Pełną odpowiedzialność za wypożyczony przedmiot na podstawie umowy ponosi Wypożyczający.
 14. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do możliwych rzeczywistych różnic w wyglądzie poszczególnych elementów strojów, kostiumów lub/i akcesoriów karnawałowych pomiędzy zdjęciami na stronie internetowej oraz katalogami a stanem faktycznym.
 15. Umowa wypożyczenia sporządzana jest w dwóch jednakowych kopiach po jednej dla każdej ze stron.
 16. Wypożyczający w momencie podpisania umowy oznajmia, iż zapoznał się z regulaminem.
 17. Wypożyczalnia na życzenie Wypożyczającego może przesłać zamówione wcześniej stroje kurierem. W takiej sytuacji naliczona zostaje dodatkowa opłata zgodna z cennikiem.